Основно Принципи

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Почетна > Основно Принципи
  • Почитување на индивидуалните разлики и на посебноста на личноста;
  • Прилагодување на методите за работа имајќи ги предвид индивидуалните способности, знаења и искуства;
  • Почитување на самоопределувањето и самостојноста, промовирање на самостојноста на лицата со интелектуална попреченост при донесувањето лични одлуки;
  • Почитување на правото на сопствено мислење, слободно изразување на мислењето од страна на сите членови (интелектуално попречените и нивните родители);
  • Почитување на индивидуалните афинитети на членовите со интелектуална попреченост и правото сами да одберат во кои активности ќе се ангажираат;
  • Почитување на приватноста;
  • Почитување на културните разлики;
  • Недискриминација, промовирање на правото за активно и ефективно вклучување во општествениот живот;
  • Заштита на достоинството и интегритетот на лицата со интелектуална попреченост;
  • Постојано унапредување на квалитетот на работата со лицата со интелектуална попреченост.
Зголеми / Намали
Боја на Контраст