Основни цели

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Почетна > Основни цели
  • Презентирање на целите на организацијата пред локалната заедница;
  • Привлекување нови членови;
  • Поддршка на семејствата кои имаат член со интелектуална попреченост;
  • Социјализација на интелектуално попречените членови со лицата без попреченост;
  • Воведување нови дидактички средства, методи и техники за работа со интелектуално попречените лица.
Зголеми / Намали
Боја на Контраст